خداوند می خواهد تو، ابزار برقراری صلح باشی!

خداوند می خواهد تو، ابزار برقراری صلح باشی!

خداوند می خواهد تو، ابزار برقراری صلح باشی!