خداوند دوست و حامی توست.

خداوند دوست و حامی توست.

خداوند دوست و حامی توست.