خداوند دعای تو را برای عزیزانت می شنود!

خداوند دعای تو را برای عزیزانت می شنود!

خداوند دعای تو را برای عزیزانت می شنود!