خداوند تو را می شناسه

خداوند تو را می شناسه

خداوند تو را می شناسه