خداوند به تو پاداش می‌ده!

خداوند به تو پاداش می‌ده!

خداوند به تو پاداش می‌ده!