خداوند برای تو نقشه های عالی دارد!

خداوند برای تو نقشه های عالی دارد!

خداوند برای تو نقشه های عالی دارد!