خداوند از لعنت ها به خیریت برای تو استفاده می کند!

خداوند از لعنت ها به خیریت برای تو استفاده می کند!

خداوند از لعنت ها به خیریت برای تو استفاده می کند!