خداوند از تجلی فیضش در تو خشنود است!

خداوند از تجلی فیضش در تو خشنود است!

خداوند از تجلی فیضش در تو خشنود است!