خداوند، هر چیزی را در زمان خودش زیبا می کند.

خداوند، هر چیزی را در زمان خودش زیبا می کند.

خداوند، هر چیزی را در زمان خودش زیبا می کند.