خداوند، در کنارِ تو ایستاده!

خداوند، در کنارِ تو ایستاده!

خداوند، در کنارِ تو ایستاده!