خداوند، از تو مراقبت می کند!

خداوند، از تو مراقبت می کند!

خداوند، از تو مراقبت می کند!