تو نهری از آب زنده هستی!

تو نهری از آب زنده هستی!

تو نهری از آب زنده هستی!