تو قادری مسیر تاریخ را تغییر بدهی!

تو قادری مسیر تاریخ را تغییر بدهی!

تو قادری مسیر تاریخ را تغییر بدهی!