تو شاهکار خداوند هستی.

تو شاهکار خداوند هستی.

تو شاهکار خداوند هستی.