تو در مقابل ناملایمات زندگی، مجهز هستی!

تو در مقابل ناملایمات زندگی، مجهز هستی!

تو در مقابل ناملایمات زندگی، مجهز هستی!