تو در خداوند پیروز ھستی!

تو در خداوند پیروز ھستی!

تو در خداوند پیروز ھستی!