تو در خداوند قادر و توانا هستی.

تو در خداوند قادر و توانا هستی.

تو در خداوند قادر و توانا هستی.