تو انعکاسی از ذات خداوند هستی!

تو انعکاسی از ذات خداوند هستی!

تو انعکاسی از ذات خداوند هستی!