تو، انتخاب خداوند برای محبت شدن، هستی!

تو، انتخاب خداوند برای محبت شدن، هستی!

تو، انتخاب خداوند برای محبت شدن، هستی!