تنها برای خداوند ممکن است!

تنها برای خداوند ممکن است!

تنها برای خداوند ممکن است!