به شباهت عیسی رفتار کن!

به شباهت عیسی رفتار کن!

خانه | Miracles | به شباهت عیسی رفتار کن!

آیا تا به حال توجه کرده ای که فروتنی عیسی چگونه مشخص شد؟

 خدا، انسان شد و تمام جنبه های انسانیت ما را زندگی کرد. او طعم طرد شدن، درک نشدن، غم، درد، رها شدن و حتی خیانت را چشید.

او فقط انسان نبود… بلکه او خدمت گزار مردم بود و تا آن جا پیش رفت که خود را در برابر آن ها پایین آورد.

 این همان چیزی است که در کتاب مقدس، یوحنا، فصل 13، آیه ی 5، می بینیم:

«آب در لگن ریخت و به شستن پای های شاگردان و خشک کردن آن ها با حوله پرداخت.»

پس پادشاه عالم به زانو درآمد و پای شاگردانش را شست…

و حتی بیشتر از یک خدمتکار، او برده ای داوطلبانه بود که بار ناعادلانه ای را پذیرفت: سنگینی گناهان ما، میخکوب شده به تنه درختی که او با درد و رنج تا مسیر جلجتا حمل کرد.

او که خدایی در میان مردم بود، می‌ دانست چگونه رفتاری با قلب پاک داشته باشد و به خاطر هر آن چه پدر به او عطا کرده بود سپاس گزار بود… این فروتنی که او را به عظمت می‌ آراید، فروتنی کامل است که با سایه ی تواضع دروغین، آلوده نشده است.

دوست من! این فروتنی چه درسی برای ما دارد… خدای ما با یکی از زیباترین خصوصیاتی که ممکن است وجود داشته باشد، آغشته شده است: فروتنی.

به همین دلیل است که من تو را تشویق می‌ کنم که همین تواضع را در قلب خود جستجو کنی و آن را توسعه دهی.. تا هر روز بیشتر و بیشتر به شباهت او رشد کنی!

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.