بر عقل خود تکیه نکن!

بر عقل خود تکیه نکن!

بر عقل خود تکیه نکن!