برای آنچه هستی متاسف نباش!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

برای آنچه هستی متاسف نباش!