بخشش را انتخاب کن نه انتقام.

بخشش را انتخاب کن نه انتقام.

بخشش را انتخاب کن نه انتقام.