با خداوند از دام رها شو.

با خداوند از دام رها شو.

با خداوند از دام رها شو.