بارهایت را روی دوش خداوند بگذار!

بارهایت را روی دوش خداوند بگذار!

بارهایت را روی دوش خداوند بگذار!