اندیشه ی تو، سرنوشتت را رقم خواهد زد!

اندیشه ی تو، سرنوشتت را رقم خواهد زد!

اندیشه ی تو، سرنوشتت را رقم خواهد زد!