امروز عیسی را ستایش کن.

امروز عیسی را ستایش کن.

امروز عیسی را ستایش کن.