امروز خداوند را ستایش کن!

امروز خداوند را ستایش کن!

امروز خداوند را ستایش کن!