اطراف تو پر از شگفتی است!

اطراف تو پر از شگفتی است!

اطراف تو پر از شگفتی است!