از نگاه خدا ببین و انتخاب کن.

از نگاه خدا ببین و انتخاب کن.

از نگاه خدا ببین و انتخاب کن.