از قلبت چه چیزی بیرون می آید؟

از قلبت چه چیزی بیرون می آید؟

از قلبت چه چیزی بیرون می آید؟