احساسات خود را از خداوند پنهان نکن!

احساسات خود را از خداوند پنهان نکن!

احساسات خود را از خداوند پنهان نکن!