اجازه بده خدا قلب تو را پاک کند!

اجازه بده خدا قلب تو را پاک کند!

اجازه بده خدا قلب تو را پاک کند!