آیا از چیزی رنج می بری؟

آیا از چیزی رنج می بری؟

آیا از چیزی رنج می بری؟